Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is een samenwerkingsverband voor de scholen van het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs in Dordrecht.

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind in onze regio het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Schoolbesturen maakten hiervoor samen afspraken over de organisatie van passend (primair en voortgezet) onderwijs. Zo is onderwijsondersteuning goed geregeld voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband.

Passend Onderwijs

Ieder kind in Dordrecht heeft recht op goed onderwijs. De Samenwerkingsverbanden Passend Primair Onderwijs Dordrecht en Passend Voortgezet Dordrecht werken nauw samen om iedere Dordtse leerling het onderwijs en de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft. Het streven is dat alle kinderen en jongeren de gelegenheid krijgen zich binnen hun mogelijkheden ten volle te ontplooien in een schoolklimaat van hoge verwachtingen, waarbij de volgende uitgangspunten centraal staan:

  •     Passend en thuisnabij onderwijs voor ieder kind;
  •     Verbetering van de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen;
  •     Van curatief naar preventieve onderwijsondersteuning;
  •     Van indiceren naar arrangeren;
  •     Dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen ;
  •     Nauwere samenwerking tussen PO en VO en met gemeente en ketenpartners, dus van sectoraal naar integraal denken en handelen.


Meer specifiek voor Dordrecht: samenwerking tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs levert meerwaarde op. Er wordt één werkorganisatie/samenwerkingsverband voor primair en voortgezet onderwijs ingericht met als doel korte lijnen, efficiëntie in procedures, herkenbaarheid en toegankelijkheid.

De scholen binnen de samenwerkingsverbanden krijgen de ruimte om een hoog niveau van basisondersteuning te realiseren. Daar waar nodig, dus als de ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de school overstijgt, ondersteunt het samenwerkingsverband. Scholen kunnen dan gebruik maken van de mogelijkheid om bij het Loket een onderwijsarrangement aan te vragen, waaronder toelaatbaarheidsverklaringen voor het (V)(S)O. Een (tijdelijke) inzet van een bovenschoolse deskundige (Begeleider Passend Onderwijs, orthopedagoog, externe deskundige etc.) behoort hierbij ook tot de mogelijkheden.

Lees meer op de website van Samenwerkingsverband Dordrecht

Update 30 oktober 2017