Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Sluit je aan als organisatie

Iedereen die zich committeert aan het doel, de uitgangspunten en ook de verwachtingen onderschrijft, is van harte welkom bij het autismenetwerk Zuid-Holland Zuid en kan aansluiten aan het netwerk.

Neem contact op met de coördinator om een kennismakingsgesprek te plannen.

De basis om nieuwe partners toe te laten tot het netwerk is niet een harde criterialijst, maar vormen de uitkomsten van het kennismakingsgesprek met potentiële partners waarin de hieronder genoemde missie, visie, doel en uitgangspunten aan de orde worden gesteld. Belangrijke algemene vraag is wat kan de organisatie op grond hiervan betekenen voor het netwerk.

 

  Missie, visie en doel 
Missie  Het autismenetwerk is van essentieel belang voor:
  • -de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg/onderwijs/arbeid voor mensen met autisme;
  • -het bieden van een optimale ontsluiting;
  • -het beschikbaar stellen van de kennis in en tussen de verschillende branches.
 Visie Organisaties hebben de ervaring, dat het delen van expertise (kennis, deskundigheid en ervaring) over autisme in alle levensgebieden en levensfases uit alle branches in de regio Zuid-Holland Zuid van belang is om het zorg- en onderwijsaanbod zo doelmatig mogelijk op de behoeften van onze cliënten af te stemmen.
 Doel het versterken van de kennisinfrastructuur
Kernboodschap vanuit de professionals

Het netwerk legt verbindingen tussen verschillende organisaties en informeert hen over actuele ontwikkelingen.

Daarnaast biedt het netwerk mogelijkheden om ervaring uit te wisselen en samen te leren.

Daarmee bevordert het netwerk de samenwerking tussen organisaties en helpt het de organisaties hun aanbod voor mensen met autisme en hun omgeving te verbeteren.

Kernboodschap vanuit de mensen met autisme

Mensen met autisme lopen in hun leven tegen tal van problemen aan. Professionals van verschillende organisaties helpen hen daarmee om te gaan.

Om dat goed te kunnen doen, moeten professionals gevoed worden en op de hoogte zijn van wat andere organisaties doen, zodat zij kunnen doorverwijzen, afstemmen, samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise.

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid levert daar een bijdrage aan door verbindingen te leggen tussen organisaties en de professionals te informeren over relevante ontwikkelingen.

 

Uitgangspunten en verwachtingen bij het toetreden tot het convenant

Organisaties die zich verbinden aan het netwerk committeren zich aan de missie, visie, het doel en de kernboodschap van het netwerk. 

Tevens onderschrijven zij de visie van de eigen kracht en het belang om mensen met autisme te laten participeren. Het gemeenschappelijke kader van de organisaties is, dat hun dienstverlening of ondersteuning aan mensen met autisme een substantieel onderdeel is binnen hun organisatie.

Een ander uitgangspunt is, dat het netwerk een open karakter heeft; dit is een logisch vervolg op het doel. Het gaat om het over en weer uitwisselen van expertise. De toetredende organisatie heeft hiervoor de infrastructuur. Dit betekent ook een actieve bijdrage in de activiteiten van het netwerk.
Er is steeds sprake van wederkerigheid en transparantie in beschikbare expertise; de stuurgroep verwacht openheid. Dit reikt verder dan alleen de eigen organisatie. Voorts wordt bereidheid gevraagd om andere zienswijzen te respecteren en interesse te hebben in de werkwijze en benadering van andere leden van het netwerk.

Organisaties zijn op de hoogte van de financiële componenten van het convenant (Convenant juni 2012, bijlage 2; financiële bijsluiter).

 

Tot slot

Het autismenetwerk ZHZ vindt kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning aan mensen met autisme belangrijk. De organisaties spreken elkaar onderling aan wanneer er een kwaliteitsvraagstuk aan de orde is. Het Autismenetwerk als zodanig is geen toetsingsorgaan van de kwaliteit van de diverse organisaties. Wel geldt als criterium dat organisaties die onder toezicht van de Inspectie voor de Volksgezondheid staan, niet worden toegelaten.

 

Mei 2013 - Stuurgroep Autismenetwerk ZHZ