Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Het convenant

  Het autismenetwerk brengt professionals en ervaringsdeskundigen bij elkaa
  PDF Convenant

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is een netwerk waarbij ongeveer veertig organisaties  zijn aangesloten die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en onderwijs van mensen met autisme op alle levensterreinen. Deze organisaties worden gefinancierd door gemeenten en/of vanuit de landelijke overheid gebaseerd op wetgeving. Wetgeving zoals WMO, Jeugdwet, Passend onderwijs, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg.

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is sinds 2006 een actief netwerk waar alle betrokken organisaties aan bijdragen.

Het autismenetwerk verbindt professionals die te maken hebben met mensen met autisme om hen zo goed mogelijke ondersteuning op alle levensgebieden te kunnen bieden. Die verbindingen zijn nodig om op de hoogte te zijn van elkaars expertise en mogelijkheden. Door professionals verschillende mogelijkheden te bieden om ervaringen uit te wisselen en hun kennis te delen, werken de organisaties in het netwerk met elkaar aan betere zorg, onderwijs en werk voor mensen met autisme.

Wat de organisaties bindt en energie geeft is de focus op de mensen met autisme.

 Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat het netwerk zelf organiserend is.
Het ontwikkelt zich niet volgens een plan, maar in de interactie tussen mensen met autisme, het sociale netwerk van mensen met autisme, professional en de organisaties. Niemand heeft daardoor volledige controle over hoe het netwerk zich ontwikkelt.

Structuur

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid werkt met een stuurgroep, sleutelfiguren en een coördinator.

 

 • Stuurgroep; elke branche wordt vertegenwoordigd met één of twee vertegenwoordigers. De stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen.
 • Sleutelfiguren; elke organisatie heeft één sleutelfiguur. De sleutelfiguren komen drie keer per jaar bijeen.
 • Coördinator voor 26 uur per week.


Iedere medewerker van de aangesloten organisatie kan en mag gebruik maken van alle activiteiten van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.

Rollen in het netwerk

De rollen in het netwerk zijn:

 • De stuurgroep stelt prioriteiten vast middels een strategische agenda en houdt de voortgang van activiteiten in de gaten.

 • Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is de katalysator van het netwerk. De coördinator zorgt dat er beweging in het netwerk is, zorgt dat mensen elkaar ontmoeten en legt verbindingen.

 • Sleutelfiguren zorgen dat er vanuit de eigen organisatie opgevangen wordt wat leeft. Tevens kunnen de sleutelfiguren kennis bij elkaar brengen en individuele netwerken verknopen. De sleutelfiguren zijn een belangrijke schakel, die de rollen van de coördinator en de stuurgroep aanvullen.

 

Resultaten

De resultaten van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid kunnen zijn:

 • onderhoud en verbreding van het netwerk van de organisatie en/of van individuele werknemers;
 • inhoudelijke netwerkbijeenkomsten waar ontmoeting centraal staat;
 • casuïstiekbespreking met een multidisciplinair team;
 • sparren over vragen;
 • maandelijkse nieuwsbrief;
 • regionale website.

Financiering

Aangesloten organisaties dragen financieel bij aan het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid (zie financiële bijsluiter).

 

De gemeenten van het gehele werkgebied Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid leveren een bijdrage in de afspraken die zij met MEE Rotterdam Rijnmond en MEE Plus Groep hebben gemaakt.

 Duur

Het convenant loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2018.


Dit convenant is een vervolg op het convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2012-2015.

Beëindiging kan jaarlijks echter uiterlijk voor 1 augustus i.v.m. begroting/budget daaropvolgend jaar.

Mogelijkheden voor niet convenantpartners

en toetreding

Het deelnemen aan activiteiten (bijeenkomsten, website, nieuwsbrieven, advies coördinator) door niet convenantpartners is mogelijk.

Het is maximaal twee keer gratis, daarna wordt de organisatie gevraagd een keuze te maken om partner te worden.

Er volgt een gesprek met een lid van de stuurgroep. Na uitspreken van wederzijdse verwachting wordt wederzijds besloten voor wel/geen deelname.

 20160304 Convenant