Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Strategische agenda 2017

De strategische agenda bevat het jaarplan van het autismenetwerk.

De agenda/het jaarplan van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid werkt met vier pijlers:
1    Toekomstbestendig netwerk
2    Verbinding in en tussen de sectoren
3    Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid landelijk in verbinding
4    Blijven doen waar het netwerk goed in is.

Elke pijler wordt uitgewerkt met speerpunten. in 2016 en 2017 zullen ook speerpunten van het landelijke project 'Duurzame autismenetwerken' meegenomen worden in de speerpunten.

Speerpunten vanuit landelijke subsidie
In 2017 ontvangt het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid subsidie vanuit het landelijke project ‘Duurzame verankering Autismenetwerk’. Voorwaarde voor de subsidie zijn een aantal ankers en organisatorische principes. Bij de uitvoering van de speerpunten zullen deze ankers leidend zijn. De ankers zijn:

 • Zorgen voor kennisdeling;
 • Zorgen dat kennis wordt versleept en niet de mensen;
 • Mobiliseren van de vraag achter de vraag van mensen met autisme en hun naasten;
 • Faciliteren en coachen bij moeilijke vragen (elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden)
 • Maatschappelijk agenderen van vraagstukken die alleen door bredere aanpak kan worden geholpen.
 • Structureel betrekken van ervaringsdeskundigen
 • Eigenaarschap laten waar het hoort, het netwerk is faciliterend en organiserend.
STRATEGISCHE AGENDA 2017 (pdF)

 

 

Pijlers

Speerpunten

Pijler 1

Toekomstbestendig Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

 

 

 

 

Transparantie kosten en financiering

 • Uitvoering volgens financiële bijlage 2016-2018
 • Verantwoording 2016 definitief en begroting 2017 definitief vaststellen
 • Opstellen begroting 2018 (met input vanuit landelijk voorstel ‘financiering netwerken’) (MEE plus en Patricia Koster).

Convenant

 • Behouden partners
 • Open staan voor nieuwe partners
 • Inzet van ervaringsdeskundigen

 Landelijk (zie ook pijler 3)

 • Deelname aan landelijke project 'Duurzame verankering autismenetwerken.
 • Het gedachtengoed 'coalitie autisme’ (vervolg Vanuit Autisme Bekeken) voortzetten.

  

Pijler 2

Verbinding in en tussen de sectoren

 

 

 

 Sleutelfiguren

 • Elke organisatie heeft minimaal één sleutelfiguur
 • Er zijn 2 bijeenkomsten waar elke organisatie vertegenwoordigd is/of zich laat vervangen.
 • Op wederzijds initiatief zijn er contacten tussen coördinator en sleutelfiguren
 • Er zijn overleggen tussen sleutelfiguren onderling op specifieke onderwerpen (ev. op advies coördinator)

Onderwerpen/actualiteiten

 • Ervaringsdeskundigheid (visie en inzet)
 • Thuiszitters (SWV, MEE, GGZ)
 • Participatiewet (MEE, IVA, Hicare) Autimatch?
 • Studeren naar werk (Pilot vanuit IVA)
 • Zichtbaar maken waardoor gaten ontstaan tussen WLz, WMO, Jeugdwet, ZVW, onderwijs (allen voorbeelden geven)
 • LVB en autisme (Auriga)
 • Inspelen op actualiteiten
 • Generalistisch versus specialistisch

 

Casuïstiek

 • Adviesteam voor inbreng en leren van casussen.
 • Individuele vragen door coördinatie adviseren via mail/telefoon (coachen ‘out of the box’ te denken en/of hoe kennis te verslepen).

Good practices

 • Organisaties delen goede voorbeelden op de website
 

Pijler 3

Autismenetwerk ZHZ landelijk in verbinding

Academische werkplaatsen

 • Samen doen
 • Reach-aut

Vanuit autisme bekeken – Autismecoalitie

 • Producten vanuit VAB beschikbaar maken
 • Vervolg ‘coalitie autisme’

Regionale netwerken in Nederland

 • Intentie beschrijven en uitvoeren van ‘ankers en organisatorische principes’ van project Duurzame verankering Autismenetwerken
 • Uitvoering geven aan landelijk project 'Duurzame Verankering Autismenetwerken'.
 • Uitwisselen met en leren van andere regio’s

 

Pijler 4

Blijven doen waar het netwerk goed in is. 

Netwerkbijeenkomsten

 • Minimaal 3 bijeenkomsten rondom een thema georganiseerd een ervaringsdeskundige en met één of meerdere aangesloten organisaties. Onderwerpen die in voorbereiding zijn: Psychose, Zindelijkheid, Autisme en vriendschap

Themamiddag

 • Verbinding in het netwerk rond een thema georganiseerd met een aantal partners. Onderwerp is nog niet bekend

Website

 • Informatie over het netwerk (convenant)
 • Regionaal aanbod actualiseren en houden
 • Terugblik netwerkbijeenkomsten (kennis delen)
 • Blogs coördinator
 • Onderzoeken of besloten deel gehandhaafd moet worden.
 • Agenda voor/door het netwerk

Actualiteiten

 • Organisaties zijn alert om nieuws en actualiteiten te delen en te laten plaatsen op de website
 • Maandelijks een nieuwsbrief

 

 

Uitgangspunten bij  de uitvoeren van de pijlers

Mensen met autisme staan centraal
Openheid en vertrouwen
Trots zijn op wat we met elkaar doen
Opvangen wat leeft
Verbonden, betrokken, wederzijds
Verknopen van individuele netwerk in en tussen organisaties
Kennis bij elkaar passen

 

15 maart 2017