Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Landelijk project “Duurzame Verankering Autismenetwerken” van start

16 mei 2016

Hoe kan autisme-expertise goed georganiseerd en geborgd worden in het veranderde landschap van zorg en onderwijs? Die vraag staat centraal in het landelijke project voor duurzame verankering autisme netwerken, dat in 2016 en 2017 wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. In de afgelopen decennia zijn er in Nederland verschillende regionale autismenetwerken opgericht. De netwerken zijn van oorsprong gericht op samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en onderwijs. Allen zetten zich ervoor in dat mensen, die te maken krijgen met autisme, kunnen rekenen op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

Autismenetwerk ZHZ

In 2006 is het autismenetwerk in Zuid-Holland Zuid opgericht. Het netwerk in Zuid-Holland Zuid is in staat (gebleken) om

(1) mensen met autisme centraal te stellen binnen het netwerk,

(2) steeds (nieuwe) partijen aan zich te binden,

(3) een gezamenlijk gedragen financiering van alle kosten te organiseren.

 

Onzekerheid bij andere regionale autismenetwerken

Dat is niet bij alle netwerken in Nederland het geval (gebleken). Door de veranderingen in het sociale domein is de samenwerking onder druk komen te staan. Er zijn nieuwe partijen in het sociale domein gekomen en veel organisaties zijn bezig met hun positie, hun nieuwe taken en opgelegde bezuinigingen.

Aan de bel trekken

Toen duidelijk werd dat een aantal netwerken dreigden te verdwijnen en dat een

extra impuls nodig was heeft een aantal landelijke organisaties (NVA, Werkgroep Vanuit Autisme Bekeken, leden van het inmiddels opgeheven landelijk convenant) aan de bel getrokken bij het Ministerie van VWS.

Project Duurzame Verankering Autismenetwerk (2016-2017)

VWS geeft ingestemd met het project Duurzame Verankering Autismenetwerken. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opzetten van een landelijk dekkend netwerk van autismenetwerken in Nederland, dat eind 2016 operationeel is.
  • Het in kaart brengen van de  minimale functie van het autismenetwerk om de samenwerking rond levensbrede aanpak voor mensen met autisme te realiseren. Wat moet een netwerk regionaal beschikbaar hebben, om zich een autismenetwerk te noemen?
  • In kaart brengen van de expertise die nodig om de autismenetwerken te realiseren. Wat hebben coördinatoren nodig om hun rol goed te kunnen vervullen
  • Implementeren van een duurzaam model van financiering (eind 2017).

 

Projectleider Patricia Koster

Inmiddels is een projectleider, Patricia Koster, aangesteld en een stuurgroep ingericht. De stuurgroep kent een onafhankelijke voorzitter: Rieta van Staalduine, die de wereld van de langdurige zorg en de wereld van de zorgverzekeraar en de bekostiging van eerstelijns zorg goed kent. Ook het landelijke programma ‘Vanuit Autisme Bekeken’, speelt een rol in dit project: voorafgaand aan de start van dit project is de huidige stand van zaken van de autismenetwerken en steunpunten onderwijs autisme in kaart gebracht. Deze foto dient als startdocument voor het project.

Het landelijke project doet een beroep op de goed lopende netwerken, zoals in Zuid-Holland Zuid, om expertise te delen in coordinatieoverleggen, klankbordgroepen en ontwikkelprojecten.

In een stimuleringsfonds zijn financiële middelen gereserveerd. De belangrijkste voorwaarden om hierop een beroep te kunnen doen is dat:

  1. Er een netwerkcoordinator is die minimaal 0.2 fte besteed aan het netwerk.
  2. Partners aantoonbaar minimaal de helft van deze ureninzet van de netwerkcoordinator gezamenlijk financieren.
  3. Het netwerk (minimaal) gedurende de looptijd van het project (2016 en 2017) gecontinueerd wordt.
Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid voldoet aan alle voorwaarden en zal participeren in dit landelijke project.