Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Ervaring met DSM-5 in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

19 april 2016

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid deelt kennis en ervaring over actuele onderwerpen. Eén van die onderwerpen is de ontwikkelingen en ervaringen over de komst en/of het werken met DSM-5. Er wordt in het netwerk sinds 2013 kennis gedeeld over de komst van de DSM-5.

Op basis van het laatste nieuws en een inventarisatie in het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid wordt in dit artikel een vervolg gegeven aan deze kennisdeling.

DSM-5 vanaf 2017 leidend bij de bepaling van verzekerde zorg

Minister Schippers van het ministerie van VWS heeft op 31 maart de Kamer geïnformeerd over haar besluit dat de DSM-5 per 1 januari 2017 van kracht wordt voor de verzekerde aanspraken geneeskundige ggz. Dit betekent dat zorgverleners vanaf 1 januari 2017 de DSM-5 als uitgangspunt moeten gebruiken bij de beoordeling of er sprake is van een psychische stoornis.

Registratie en declaratie van de zorg zal echter in 2017 nog plaatsvinden op basis van de DSM IV. Aanpassing van de registratie- en declaratiesystemen is complex en zal meer tijd vragen. De Minister laat weten dat er een conversietool komt. Hiermee kunnen zorgverleners de DSM-5 classificaties vertalen naar DSM IV-classificaties, die gebruikt kunnen worden voor registratie en declaratie. Lees verder

Uitwisseling op 24 mei in Rotterdam

Op dinsdag 24 mei van 9.00 tot 11.00 is er gelegenheid om met 8 tot 10 collega's ervaringen uit te wisselen. Een korte bijeenkomst waar organisaties met elkaar de stand van zaken kunnen uitwisselen, zaken ter discussie kunnen stellen en elkaar wellicht kunnen inspireren. Wil je hieraan deelnemen stuur een mail aan Nel Hofman.

Korte terugblik over eerder kennisdeling

In november 2015 werd de kennis gedeeld door het artikel  ‘Nog geen netwerkbijeenkomst DSM-5, maar wel aan de slag!’. 

In dit artikel worden suggesties gedaan hoe organisatie aan de slag kunnen gaan. Onder andere door hogere niveaus uit te dagen en door te classificeren met zowel DSM-IV als DSM-. Ook wordt er een inventarisatie in het netwerk uitgezet over de ervaringen in de eigen organisatie. 

Op basis van deze inventarisatie hebben negen organisatie meegewerkt. De vragen waren:

 • Op welke wijze heeft jouw organisatie te maken hebben met de DSM?
 • Wordt de DSM-IV of DSM 5 gebruikt?
 • Waar wordt tegen aan gelopen?
 • Hoe worden knelpunten opgelost?
 • Wat  wil jij met collega’s van andere organisaties bespreken?

Professionals hebben op verschillende manieren te maken met de DSM

Professionals gebruiken de DSM-IV om te classificeren. Ook geven professionals aan niet te classificeren maar wel te maken hebben met de DSM doordat zij:

 • het tegen komen in dossiers/rapportage;
 • het benoemen in de voorlichting die zij geven over autisme aan collega’s, ouders of mensen met autisme;
 • vragen krijgen van collega’s, ouders of mensen met autisme.  


DSM-IV of  DSM-5?

Over het algemeen wordt de DSM-IV nog gebruikt om te classificeren. Er worden wel voorbereiding getroffen om te werken met de DSM-5:

 • Er wordt intern voorlichting gegeven aan collega’s over de DSM-5 (de nieuwe criteria, de verschillen en inzichten).
 • Collega’s die verlengde diagnostiek doen, slaan de DSM-5 er incidenteel na;
 • De DSM-V is aangeschaft of begroot voor 2016.
 • Het wordt genoemd in de (ouder)cursussen
 • Bij de classificatie LVB wordt wel uit van de DSM 5 geclassificeerd omdat daarin minder waarde wordt gehecht aan het IQ cijfer, maar meer aan het adaptief functioneren.

Verwarring en onduidelijkheid wanneer echt de overgang plaats vind

Omdat organisaties nog niet echt de DSM-5 gebruiken kan nog niet aangegeven worden waar tegenaan gelopen wordt met de classificering van de DSM-5.
Organisaties lopen er wel tegen aan dat er verwarring is over de nieuwe classificering. Mensen met autisme denken dat hun oude diagnose niet meer geldt. Vooral mensen die eerder een diagnose Asperger hebben gekregen vinden het naar dat het nu ASS heet en herkennen zich daar soms niet in. Er is ook angst dat de frequentie van begeleiding minder/anders wordt.
Tot slot wordt er betreurd dat de GGZ nog geen gebruik kan maken van de DSM 5. De organisatie had medewerkers en ouders er op voorbereid.  De diagnose PDD-NOS zou dus niet meer gesteld worden. Echter deze  wordt nog steeds door kinderpsychiaters gebruikt, zeker bij kinderen op jonge leeftijd.

Aanschaf en scholing

Organisaties zijn bezig om de verwarring en onduidelijkheid op te lossen. Dit gebeurt op verschillende manier:

 • aanschaffen van de DSM-5;
 • scholing of voorlichting volgen/geven over de DSM-5;
 • discussie voeren met collega’s en management over wel/niet of wanneer met de DSM-5 te classificeren
 • volgen van de ontwikkelingen in het land.

Vragen waarover organisaties kennis willen delen

Sleutelfiguren van de organisatie hebben diverse vragen/onderwerpen die zij met elkaar zouden willen delen:

 1. Wanneer herdiagnostiek? Normaliter doe je geen herdiagnostiek maar nu kan het zijn dat sommige mensen niet meer onder ASS vallen maar wel hulp nodig hebben (en daarmee ook vaak een diagnose nodig hebben om recht te hebben op hulp)
 2. Zijn er cliënten die  met de DSM 4 niet en de DSM 5 wel een bepaalde classificatie zouden krijgen?
 3. Krijgt de cliënt nu hij volgens de DSM-5 niet in een classificatie valt andere / geen behandeling daar waar hij dat vroeger wel kreeg?
 4. Wat is het positieve effect/ gevolg van de DSM-5 en wat is het nadeel?


Ook wordt er een ander knelpunt aangegeven. De ervaring is dat veel mensen de diagnose wel krijgen maar geen uitleg en/of behandeling.  Wie is daarvoor verantwoordelijk en hoe voorkomen we wachtlijsten.

Met dank aan

Aan deze inventarisatie hebben MEE Rotterdam, Koers VO, NVA ZH, Gemiva SVG groep, IVA,  Middin, Boba levensloop begeleiding, Yulius en Stek jeugdhulp meegewerkt.