Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?

Kinderen met normale intelligentie en intensieve begeleidingsvraag

Situatieschets kind

Wij praten in deze situatie over kinderen met autisme met een normale intelligentie die cognitief op hun kalenderleeftijd functioneren maar sociaal emotioneel  jonger zijn in hun gedrag.

Deze kinderen laten ingewikkeld gedrag zien en hebben behoefte aan intensieve begeleiding op alle leefgebieden. Een klein deel van deze groep kinderen kan niet meer thuis wonen of op de plek blijven waar hij/zij nu behandeld of begeleid wordt. Behandelplaatsen kennen meestal een maximale opnameduur en die is voor deze kinderen te kort. Rond de 18e verjaardag is er bovendien ook nog een breuk in de zorgverlening.

Deze kinderen (en ouders) hebben vaak een geschiedenis van behandeling en begeleiding achter de rug en zijn vooral gebaat bij een woonvoorziening voor de langere termijn, gericht op wonen en naar school, in plaats van het accent op behandelen. Een woonvoorziening waar een kind tot rust kan komen en in een veilige, beschermde en gestructureerde omgeving kan opgroeien en ontwikkelen.

Situatieschets aanbod

Woonvoorzieningen binnen de WLZ zijn er wel, maar deze kinderen krijgen geen toegang tot de WLZ vanwege het feit dat zij een normale intelligentie hebben. Autisme wordt  in dit kader niet gezien als een langdurige beperking.

De WLZ is ingericht op een levenslange  zorgvraag op hetzelfde niveau. Terwijl kinderen met autisme vaak wel ontwikkelpotentieel hebben. Het is niet zeker dat een kind van 15 op zijn 30ste nog steeds dezelfde begeleiding nodig heeft. Misschien heeft hij wel zoveel vaardigheden geleerd, dat hij met ambulante begeleiding zelfstandig kan wonen. Zeker vanwege een normale intelligentie, lijkt het ontwikkelperspectief gunstig.

Er is binnen de WMO en de Jeugdwet te weinig passend aanbod voor deze kinderen. Als zij 18 worden en jongvolwassene is er te weinig passend aanbod in het beschermd wonen.

Reguliere leef- of behandelgroepen kunnen meestal niet voldoende aansluiten op de hulpvragen en intensieve zorg (qua personeelsbezetting en deskundigheid op het gebied van autisme). De leefgroepen voor kinderen zijn ingericht op het zo snel mogelijk toewerken naar huis, terwijl dat bij deze kinderen niet direct van toepassing is. Ook lijkt er een tekort ontstaan aan goed geschoold personeel voor deze (woon)voorzieningen.

Particuliere (ouder)initiatieven en zorgboerderijen zijn er wel. Deze zijn echter niet ingericht  op een intensieve complexe 24 uurs zorgvraag of op de contra-indicaties (bijvoorbeeld agressie of comorbiditeit). Ook zijn deze initiatieven meestal voor jong volwassenen en niet voor jongere kinderen.

 

Beweging in de regio en landelijke

maart 2018

Plaatsingscoördinatie is centrale opgave voor zorgbemiddelingsteam Rotterdam-Rijnmond

De zorgbemiddelingstafel vindt elke donderdag plaats van 9.00 uur tot 11.00 uur en behandelt jaarlijks gemiddeld 320 complexe en/of urgente casussen, gemiddeld 30 casussen per week. Team zorgbemiddeling, onderdeel van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, organiseert dit overleg. 

Wat is de succesformule van het team in Rotterdam-Rijnmond, en wat kunnen andere regio’s hiervan leren?

febr 2018

Monitor jeugdregio’s: goede start met ambities zorglandschap

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben medio 2017 hun ambities voor het Zorglandschap jeugd geformuleerd rond drie actielijnen. De resultaten zijn nu gemonitord en de conclusie is: de jeugdregio’s hebben een goede start gemaakt met het realiseren van de ambities.  PDF monitor 'Regio's goed van start'

Nu is het moment om de effecten en opbrengsten daarvan inzichtelijk te maken, zodat regio’s van elkaar kunnen leren en de verbetering van het zorglandschap bestendigd wordt.

Monitor op drie actielijnen

De jeugdregio’s zijn in een monitor door de VNG bevraagd naar de voortgang op drie actielijnen:
 1. Versterken en verbeteren van de ketensamenwerking
 2. Het leren van elkaar versnellen
 3. Passende hulp bieden, ook bij complexe zorgvragen

Daarnaast laat de monitor zien hoe regio’s zijn aangesloten op het Zorglandschap en hoe zij hun opdrachtgeverschap vormgeven.

okt 2017

Relatief veel mensen met autisme hebben behoefte aan een structurele woonplek waar zij zeer intensieve begeleiding kunnen krijgen. Die plek krijgen zij op dit moment vaak niet doordat zij geen aanspraak kunnen maken op de Wet langdurige zorg (Wlz).

De NVA-site besteedt de komende weken veel aandacht aan dit probleem in een serie artikelen.

- Serie 1: Zorginstelling mag vrouw (30) niet helpen omdat zij te slim is

29 augustus

Brainstormsessie Zuid-Holland

Een brainstormsessie waarin kennis en ervaring delen met een een klein aantal betrokkenen.

Doel:

 • bespreken hoe dit hiaat in onze regio's (Autismenetwerk ZHZ en ZHN) aandacht te geven en beweging op gang kan brengen.

Genodigden zijn: CCE, coördinatoren autismenetwerken zuid-holland Noord en Zuid, OPAZ, gemeente Leiden, zorgkantoor VGZ, jeugdteams ZHZ

14 augustus

Overleg coördinatoren autismenetwerken 'Als je niet meer thuis kunt wonen'

Doel:

 • Delen van ervaring van Femke de Groot en andere regio's om tot een plan van aanpak te komen in de regio’s; 
 • Verkennen van ideeën wat er nodig is om dit thema in alle autismenetwerken te agenderen en bestuurlijke kracht te organiseren in de regio's.
 • Leren hoe ook in de toekomst regionale netwerken op grote thema’s kunnen verbinden. 
25 juli

Concept Bescherm Thuis ook toepasbaar/te ontwikkelen voor jeugd?

Deze vraag via mail uitgezet bij organisaties van het Autismenetwerk ZHZ.

20 juli

Artikel in zorgvisie: Teleurstelling over slechte toegang Wlz voor kinderen

Ouders die stabiele zorg willen voor hun kinderen met een beperking lopen tegen obstakels aan. De zorg die gemeenten biedt is vaak te onzeker en de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt voor kinderen regelmatig geblokkeerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Na anderhalf jaar debat is de beleidsreactie van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) hierover ronduit teleurstellend. Dat zegt directeur Frank Bluiminck van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). LEES MEER

14 juli

Gezamelijk statement passende jeugdhulp voor alle kinderen

Kinderen met complexe problemen die een beroep doen op jeugdhulp, waarbij de ouders de zorg niet goed geregeld krijgen. Een hardnekkig probleem, dat door aanbieders, gemeenten, Rijk en branches intensief belicht werd in een 24-uurssessie Zorglandschap. Daar tekenden allen het statement: actie en urgentie voor betere jeugdhulp.

Alle deelnemers hebben uitgesproken om zich sterk te maken voor urgentie en actie op deze drie aandachtspunten:

 •  Bieden van passende hulp, ook bij complexe zorgvragen
 •  Versterken en verbeteren van de ketensamenwerking
 •  Versnellen van het leren van elkaar

Lees meer

13 juni

CCE consultaties in jeugdhulp en onderwijs in 2015 en 2016

Deze rapportage geeft een overzicht van vragen en trends die het CCE in de praktijk ziet, geïllustreerd met casuïstiek.

 • Wat is veel voorkomende problematiek bij kinderen en jongeren die worden aangemeld voor consultatie?
 • Welke factoren in de interactie met de omgeving veroorzaken het probleemgedrag of houden het in stand?
 • Wat helpt om vastgelopen situaties weer vlot te trekken?

Heeft u vragen over de bevindingen of wilt u hierover met het CCE in gesprek? Neem dan contact op met Alice Padmos, 088–4466160

8 en 23 Juni

Werkgroep in ZHZ - knelpunt complexe casussen

Vanuit het transformatieberaad Service Organisatie Jeugd ZHZ is er een werkgroep opgericht om te onderzoeken wat zowel op de korte als de langere termijn aan het knelpunt onvoldoende aanbod voor complexe casussen te kunnen doen. Aan deze werkgroep nemen aanbieders (o.a. Yulius, s’Heerenloo, ASVZ), Stichting Jeugdteams en de Service Organisatie Jeugd ZHZ deel.

 • 8 juni eerste overleg werkgroep
 • 23 juni afstemming tussen Angela Veth (zorgbemiddelaar - stichting Jeugdteams) en Nel Hofman (coördinator Autismenetwerk ZHZ.
 • Na de zomervakantie vervolg werkgroep en terugrapportage.
mei 2017

OPAZ: Het verschil maken bij complexe zorgvragen.

Programmaplan Ondersteuning Passend Zorgaanbod

OPaZ richt zich op complexe zorgvragen: zorgvragen waarbij de cliënt zich ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd voelt (http://www.opaz.info/)

 

19 mei Er is draagvlak bij organisaties van het Autismenetwerk ZHZ!
9 mei De vraag voor draagvlak wordt uitgezet in regio ZHZ bij sleutelfiguren en stuurgroep
4 mei Oproep Femke de Groot (coördinator Autismenetwerk ZHN) voor draagvlak gezamelijk actie te ondernemen rondom hiaat kinderen met autisme en intensieve zorgvraag